Obchodní podmínky společnosti:


1. Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb firmou EXIMUS CS, s.r.o. (dále prodávající) odběratelům (dále kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk, pokud dvoustranné smluvní vztahy tyto podmínky neupravují jinak.

2. Ceny
2.1 Cenová politika
Ceny výrobků dodávaných prodávajícím vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů.

V cenách výrobků je zahrnuta:
kalibrace výrobku od výrobce (u výrobků, které svým charakterem podléhají ustanovením Zákona 505/1990 Sb., o metrologii, pokud není uvedeno jinak)
kompletní příslušenství specifikované jako součást dodávky v uživatelském manuálu
český uživatelský manuál (vyžaduje-li to způsob užití přístroje)

V cenách není zahrnuto:
balné a přepravné vč. pojistného (ceny jsou stanoveny sklad prodávající v Blansku)
kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce
kalibrace přístroje od státem autorizované kalibrační laboratoře

Ceny poskytovaných služeb jsou kalkulovány individuálně.

2.2 Ceníky
Ceny převážné části nabízeného sortimentu výrobku jsou shrnuty ve výrobkových cenících prodávajícího. V těchto cenících jsou uvedeny ceny pro koncového zákazníka, bez množstevních, dealerských nebo jiných slev.
Výrobkové ceníky jsou vydávány v tištěné formě, na CD nebo mohou být zveřejněny na internetu a jsou na vyžádání volně distribuovány.
Pro smluvní partnery vydává prodávající na vybraný sortiment:
dealerský ceník, ve kterém jsou zahrnuty smluvní slevy
smluvní ceník - EUR, kde jsou ceny stanoveny v EUR včetně smluvních slev
Ve všech cenících prodávajícího jsou uváděny ceny bez DPH.
Ceny výrobků, které nejsou uvedeny v ceníku, jsou kalkulovány individuálně formou cenové nabídky.

2.3 Platnost ceníků a jejich změny
Ceníky jsou platné do vydání nového ceníku, převážně na dobu jednoho roku. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto ceny i v průběhu kalendářního roku z důvodu:
změny kurzu CZK o více než 2%,
změn cen výrobců,
změn platných celních a daňových předpisů,
popř. změn dalších objektivních podmínek.
Prodávající doporučuje kupujícím, aby si před objednáním zboží nebo služeb ověřili aktuální ceny.

2.4 Slevy
Vedle smluvních slev, které jsou zahrnuty do dealerských ceníků popř. smluvních ceníků - EUR, může prodávající s ohledem na četnost nebo objem nakupovaného zboží přiznat kupujícímu jednorázovou nebo dlouhodobou množstevní slevu formou procentního rabatu z ceníkové ceny.
Dlouhodobé množstevní slevy jsou kupujícím poskytovány převážně na dobu jednoho roku. Konkrétní výše slevy je stanovena v příslušné dvoustranné rámcové smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím, která může být písemná nebo ústní.
V případě opakovaného nebo hrubého porušení smluvních závazků ze strany kupujícího si prodávající vyhrazuje právo poskytování dlouhodobých slev pozastavit nebo zrušit.
Prodávající může na výrobek nebo výrobkovou skupinu poskytnout i jiné formy slev a to zejména v případě:
- akčních nabídek,
- doprodeje,
- prodeje zboží v nižší kvalitě.

3. Technická specifikace
Funkční vlastnosti výrobků nabízených prodávajícím jsou uvedeny ve výrobkovém katalogu prodávajícího. Vzhledem k průběžným technickým inovacím prodávaných výrobků se však detailní technická specifikace v katalogu může lišit od specifikace výrobku v době jeho objednání.
Závazná detailní technická specifikace je vždy uvedena v uživatelském manuálu dodávaného s výrobkem. Nevyžaduje-li charakter užití výrobku vlastní uživatelský manuál, je závazná technická specifikace uvedena v aktuálním katalogu prodávajícího (popř. výrobce).
Prodávající doporučuje kupujícím, aby si před objednáním zboží ověřili aktuálnost technické specifikace požadovaných výrobků přímo na obchodním oddělní prodávajícího, stejně jako v případě jakýchkoli nejasností nebo potřeby doplňujících informací.

Všechny dodávané výrobky splňují požadavky platných českých zákonů, které se vztahují na jejich dovoz, prodej a užití. Prodávající dodá na vyžádání kupujícímu " Ujištění o vydání prohlášení o shodě na dodávané výrobky ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. popř. kopii vlastního prohlášení o shodě.

4. Dodací a platební podmínky
4.1 Objednávka / kupní smlouva
Kupující specifikuje své požadavky na dodávku zboží v objednávce nebo návrhu kupní smlouvy, kde uvede především:
objednací číslo a typ požadovaného zboží a jeho požadované množství.
fakturační místo, požadované místo a termín dodávky, jméno pracovníka, který objednávku vystavil a další údaje umožňující řádné vystavení daňového dokladu dle zákona 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Objednávku lze doručit písemně poštou, faxem nebo e-mailem, je ji však možno specifikovat i ústně např. telefonicky.
Prodávající ověří:
správnost a úplnost specifikace objednaného zboží,
reálnost požadovaného dodacího termínu a objednávku potvrdí.
Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu písemně v následujících případech, že:
všechno objednané zboží nemůže být dodáno do 10 dnů,
kupující ve své objednávce uvedl nesprávnou cenu za objednané zboží,
kupující ve své objednávce neuvedl cenu za objednané zboží a tato cena se od poslední dodávky změnila,
kupující ve své objednávce / kupní smlouvě požaduje písemné potvrzení.
V ostatních případech jsou objednávky potvrzovány telefonicky, jinou efektivní formou nebo dodáním zboží.

4.2 Termín a způsob dodání zboží
Objednané zboží je dodáno kupujícímu převážně ihned ze skladu nebo do 10 dnů po vyjasnění objednávky. Ve specifických případech může být zboží dodáno i v delších dodacích lhůtách.
Nedílnou součástí dodávky je dodací / záruční list.
Dodávka objednaného zboží je splněna předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího, popř. předáním zboží prvnímu přepravci. Termínem dodání objednaného zboží se rozumí den předání zboží kupujícímu, popř. prvnímu přepravci. Dopravu zboží včetně pojištění zajišťuje prodávající na náklady kupujícího standardně u zasilatelské firmy PPL, pokud kupující v objednávce nespecifikuje jiného přepravce.

4.3 Platební podmínky
Způsob platby za dodané výrobky stanoví prodávající, na základě konkrétních podmínek daného obchodního případu.
V případě, že je dohodnuta platba po dodání zboží, je doba splatnosti standardně stanovena na 14 dnů po předání zboží. U smluvních partnerů popř. u specifických obchodních případů může být splatnost prodloužena.
Daňový doklad na dodané zboží je kupujícímu oproti podpisu předán při osobním odběru zboží nebo odeslán do 2 pracovních dnů doporučenou poštou.

4.4 Smluvní penále
Při zpoždění platby za dodávku výrobků přísluší prodávajícímu smluvní penále ve výši stanovené obchodním zákoníkem. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu toto penále do 14 dnů po vystavení penalizační faktury.
Při zpoždění dodávky zboží za dodávku přísluší kupujícímu smluvní sleva na zakoupené zboží ve shodné výši jako smluvní penále za zpoždění platby.

4.5 Zrušení objednávky, vrácení zboží
Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku) více než 10 dnů před potvrzeným termínem dodání a to bezfinančních kompenzací.
Kupující, který zruší objednávku 10 nebo méně dnů před termínem dodání je povinen uhradit prodávajícímu prokazatelné vícenáklady související se zrušením objednávky, pokud takové vzniknou.
Již dodané zboží může kupující vrátit z jiného důvodu než je vada výrobku, neshoda s technickými parametry nebo jiný důvod zaviněný prodávajícím, do 14 dnů po jeho převzetí za následujících podmínek:
zboží nebylo dosud použito,
zboží není poškozené,
zboží je v originálních nepoškozených obalech,
úhrady storno poplatku (konkrétní výši storno poplatku, až do výše 75% z hodnoty vráceného zboží, stanoví prodávající s ohledem na typ výrobku)

5. Záruka na dodávané zboží
5.1 Záruční doba
Všeobecná záruční doba na dodávané výrobky je 24 měsíců. Tato doba je uvedena v každém dodacím / záručním listě. Záruční dobu může být smluvně (úplatně nebo bezúplatně) prodloužena.
Záruční doba začíná dnem dodání výrobku a prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v záruční opravě (doba od převzetí výrobku do záruční opravy do data předání opraveného výrobku kupujícímu, popř. předání prvnímu přepravci).

5.2. Předmět záruky
Pokud kupující v záruční době zjistí, že výrobek ,např. vinou skryté vady, nesplňuje technické parametry uvedené v přiloženém uživatelském popř. v jiném dokumentu (viz. kapitola 3) má právo vadný výrobek reklamovat a prodávající má povinnost reklamovaný výrobek bezplatně opravit tak, aby opětně splňoval garantované technické parametry nebo výrobek vyměnit za výrobek nový.
Tato povinnost prodávajícího se nevztahuje na závady výrobku způsobené:
zásahem kupujícího do výrobku,
porušením ochranných pečetí nebo nálepek, jsou-li takové na výrobku,
neodbornou instalací, manipulací nebo obsluhou,
nesprávným skladováním výrobku,
používáním výrobku v podmínkách neodpovídajících požadavkům výrobce,
připojením k elektrické instalaci neodpovídající příslušné technické normě,
přírodními živly.

5.3 Reklamace (Postup při uplatňování a vyřizování záručních oprav)
Kupující, je povinen reklamované zboží dopravit prodávajícímu na své náklady. Při uplatňování reklamace je kupující povinen předložit doklady o zakoupení zboží, kterým je faktura nebo jiný účetní doklad, při zaslání poštou poštovní doklad. Kupující je povinen uvést, o jakou vadu jde a jak se projevuje.
Prodávající max. do 5 pracovních dní ověří oprávněnost reklamace.
V kladném případě zajistí bezplatnou opravu výrobku a zašle na své náklady kupujícímu.
V případě opakované nebo neodstranitelné závady, která vážným způsobem neomezuje funkci nebo parametry výrobku, přizná prodávající kupujícímu přiměřenou dodatečnou slevu na výrobek.
V případě vážné neodstranitelné poruchy, která výrazně omezuje funkci výrobku, prodávající vymění reklamovaný výrobek za nový nebo po dohodě s kupujícím zruší kupní smlouvu se všemi důsledky.
Záruční opravu výrobku zajišťuje prodávající zdarma. Náklady na přepravu opraveného výrobku zpět kupujícímu hradí prodávající.
V případě, že závada výrobku není předmětem reklamace, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost včetně návrhu předběžné ceny za opravu. Další postup je stejný jako v případě nezáručních oprav. Náklady na dopravu zpět hradí kupující.

6. Škody
Prodávající je pojištěn na odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na škodu způsobenou událostí nemající původ v provozu nebo když byla způsobena vlastním jednáním kupujícího.
Kupující, který uplatňuje náhradu výše uvedené škody, je povinen na své náklady zajistit odbornou a nezávislou analýzu závady za účasti prodávajícího.
Pokud kupující přebírá zboží od přepravce, je povinen se při přejímce zboží přesvědčit zda není obal poškozen a zda nedošlo během dopravy ke zjevnému poškození výrobku. O případném poškození výrobku je nutno s dopravcem ihned při předání sepsat protokol popř. výrobky nepřevzít. Prodávající posoudí na základě reklamačního protokolu popř. nepřevzetí zásilky rozsah a důvod poškození a dohodne s kupujícím náhradní řešení.

7. Servis
Prodávající zajišťuje na prodávané výrobky pozáruční servis.
Cenu za provedení pozáruční opravy a dobu nezbytně nutnou na provedení opravy oznámí prodávající kupujícímu maximálně do 5 dnů po přijetí výrobku do opravy. Doba na provedení opravy se odvíjí od termínu odsouhlasení předběžné ceny za opravu kupujícím.
Bez odsouhlasení ceny a termínu opravy kupujícím nemůže být oprava výrobku zahájena.
Platební a dodací podmínky za provedení mimozáruční opravy jsou shodné s dodacími a platebními podmínkami za dodávku zboží. Záruka na provedenou opravu (nikoliv na celý výrobek) je 6 měsíců. Náklady na přepravu spojenou s mimozáruční opravou hradí kupující.

8. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nahrazují všeobecné obchodní podmínky (2. vydání) z 2.9.2000